Vedtægt

Vedtægter for Dansk/Tysk Patchworkforum
§ 1. Foreningens navn:
Forummets navn er Dansk/Tysk Patchworkforum.
§ 2. Forummets formål:
2.1.
At styrke fælles interesse for samarbejdet omkring det patchworkfaglige og sociale
fællesskab i den dansk/tyske grænseregion.
2.2.
At ( så vidt muligt) hvert 5. år fra stiftelsesdatoen (2008) organisere en udstilling.
2.3
Alle forummets aktiviteter skal hvile i sig selv, da forummet drives som en non-profit
forening. Forummet må ikke gældsættes.
§ 3. Medlemmer:
3.1.
Alle personer, der vil bidrage til en positiv udvikling af forummet kan blive medlem.
3.2.
Ingen foreninger kan optages som medlem af forummet.
§ 4. Generalforsamlingen:
4.1.
Generalforsamlingen er forummets højeste myndighed.
4.2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
4.3.
Generalforsamlingen kan sammenkobles med andre patchworkaktiviteter som f.eks.
udstillinger og kurser m.m.
4.4.
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
4.5.
Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, der er valgt for en toårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer, en referent og evt. andre
bestyrelsesmedlemmer.
2 medlemmer er på valg i lige år og de andre medlemmer i ulige år
4.6.
På generalforsamlingen vælges suppleanter.
Bestyrelsen fastsætter antallet af suppleanter.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
4.7.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
4.8.
For hver post, der skal nybesættes, finder der én valghandling sted.
Stemmeret har kun medlemmer, der senest på dagen for generalforsamlingen har
indbetalt kontingent.
Hvert medlem har én stemme pr. valghandling. Skulle der være mere end én kandidat
pr. valghandling, er den kandidat, der får de fleste stemmer, valgt.
Stemmeafgivelse kan ikke afgives ved fuldmagt.
4.9.
Kun medlemmer, der senest på dagen for generalforsamlingen har indbetalt
kontingent, er stemmeberettigede og valgbare.
Kandidater, som ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges, såfremt de
skriftligt har erklæret sig indforstået.
4.10.
Generalforsamlingens dagsorden tilsendes medlemmerne pr. post eller mail senest 4
uger før generalforsamlingen afholdes.
4. 11
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før mødets afholdelse.
§5 Ekstraordinær generalforsamling:
5.1.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 55% af medlemmerne,
ved deres underskrift, anmoder herom.
5.2.
Anmodningen skal sendes skriftligt til bestyrelsen, og skal indeholde en dagsorden
for den ekstraordinære generalforsamling.
5.3.
Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til den indsendte dagsorden.
5.4.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at
anmodningen er modtaget.

5.5.
Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne 14 dage før den ekstraordinære
generalforsamling.
§6 Bestyrelsen:
6.1.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er
fremmødt,
eller har givet deres samtykke til beslutningen pr. post, mail eller telefon.
6.3.
Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
6.4.
Forummet tegnes af formand og kasserer i forening.
6.5.
Kassereren opstiller, i forening med bestyrelsen, budget for det kommende
regnskabsår.
Kassereren er pligtig til at inddrive alle Forummets fordringer i rette tid, samt slette
medlemmer der har været i restance i 3 måneder ud over den vedtagne betalingsfrist.
Sidste frist 1. februar efterfølgende år
6.6.
Sekretæren udarbejder beslutnings referater over samtlige bestyrelsesmøder og
generalforsamlingen.
§7 Kontingent:
7.1.
Ved indmeldelse i forummet betales det kontingent der er vedtaget på
generalforsamlingen.
§8 Ændring af vedtægter:
8.1.
Ændring af forummets vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen.
8.2.
Ændringerne kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for det.
Side 3 / 4§9 Forummets hjemsted:
Forummet har indtil videre hjemsted i Danmark.
Såfremt det kan integreres i mindretallenes organisationer i Nord- eller Sydslesvig
kan dette besluttes på en generalforsamling.
§10 Forummets opløsning:
10.1
Forummet kan kun opløses på en generalforsamling, og hvis 4/5 af de fremmødte
medlemmer stemmer for dette.
10.2
En eventuel formues anvendelse besluttes på den sidste generalforsamling.
En eventuel formue kan ikke overdrages til personlig ejendom af enkeltpersoner.
Vedtaget enstemmigt på forummets generalforsamling den 23. februar 2008
på borgerhuset i Tinglev, Danmark .
Ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2011 i Moldenit, Tyskland.
Enstemmigt ændret på generalforsamlingen i Løjt Kirkeby d. 27. februar 2016.
Vedtægterne blev næsten enstemmigt ( med et forbehold ) ændret i Rødekro d.
28.sept.2019